§1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument;
  2. Usługodawca – „KAPOST” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parkowa 6 89-400 Sępólno Krajeńskie, NIP: 5550004997, KRS: 0000250319
  1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;
  2. Ośrodek – lokal, w którym Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod adresem: Ośrodek KRAJNA ul. Leśna 1 89-400 Sępólno Krajeńskie
  3. Kalendarz rezerwacji – podstrona zawierająca formularz rezerwacji Usługi w Ośrodku a adresie: https://centrumkrajna.pl/rezerwacje/;
  4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę;
  5. Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie, zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  6. Strona internetowa  – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.centrumkrajna.pl
  7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca posiada stosowne uprawnienia do świadczenia terapii uzależnień oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności.
 3. Terapeuci pracujący z Klientem w ramach świadczenia Usług stosują się do Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przestrzegają tajemnicy zawodowej. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie Klienta lub innych osób lub gdy tak stanowi prawo.
 4. W przypadku gdy Usługa nie może być świadczona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługodawca może zaproponować inny termin świadczenia Usługi. Jeżeli Usługa nie zostanie zrealizowana w sposób opisany powyżej, Klient uprawniony jest do zwrotu płatności.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności informacji o stanie jego zdrowia.
 6. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klientów opisane zostały w klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 7. Usługa w Ośrodku ma charakter konsultacyjny i w związku z tym nie powstaje dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Konsument korzysta z wiedzy i informacji pozyskanych podczas korzystania z Usługi w Ośrodku w swoim życiu prywatnym i zawodowym.
 9. Konsument dokonujący rezerwacji Usługi akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Konsumenta.

§3. Rezerwacja i zawarcie Umowy

 1. Rezerwacja Usług odbywa się za pośrednictwem Kalendarza rezerwacji dostępnego na Stronie internetowej.
 2. W celu rezerwacji Usługi Klient wypełnia formularz, w tym podaje swoje dane i wybiera termin oraz sposób płatności (spośród dostępnych).
 3. Rezerwacja Usługi jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 4. Po dokonaniu rezerwacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków rezerwacji. W momencie otrzymania wiadomości zawarta zostaje Umowa dotycząca świadczenia zarezerwowanej Usługi.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w wysokości 20% ceny Usługi z góry. Druga część płatności w wysokości 80% jest opłacana w terminie ustalanym przez Usługodawcę, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi. Usługa płatna jest w walucie polskiej zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej centrumkrajna.pl/rezerwacje
 6. Klient może zwrócić się z do Usługodawcy z prośbą o udzielenie informacji na temat Usług e-mailowo – pod adresem info@centrumkrajna.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej centrumkrajna.pl, jednak ostateczna rezerwacja dokonywana jest zawsze w sposób wskazany w ust. 1-5  powyżej.
 7. Umowę w imieniu Klientów, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zawiera rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wyznaczona do opieki. Usługodawca nie świadczy usług dla osób poniżej 18 roku życia.
 8. Konsultacje indywidualne zarówno stacjonarne jak i on-line trwają 50 minut. Konsultacje stacjonarne jak i on-line z zakresu „Psychoterapia par/ małżeństw/rodzinna” trwają 75 minut. „Psychoedukacja/ szkolenia/ warsztaty psychologiczne”, stacjonarne jak i on-line, czas trwania oraz cena są ustalane indywidualnie.
 9. Najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem świadczenia Usługi, Klient może, wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres info@centrumkrajna.pl, zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o zmianę terminu. Strony ustalą wówczas nowy, dogodny dla nich termin.

§4. Płatności

 1. Aktualnie obowiązujące ceny świadczenia Usługi są wskazane w Formularzu rezerwacji umieszczonym na stronie internetowej. Podane ceny są cenami brutto.
 2. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony internetowej centrumkrajna.pl Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pomocą zewnętrznego operatora płatniczego Przelewy24 (PayPro s.a.) lub PayPal (PayPal Pte. Ltd.).
 3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia płatności niezwłocznie po zarezerwowaniu Usługi.
 4. Płatność za usługę dokonywana jest z góry, czyli przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 5. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana i usługa nie zostanie zrealizowana.
 6. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24 lub PayPal.
 7. Klient dokonując płatności za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie świadczenia w ustalonym terminie.

§5. Forma odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do anulowania umowy, bez podania przyczyny.
 2. Najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem świadczenia Usługi, Klient może zrezygnować z Usługi, wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres info@centrumkrajna.pl lub klikając odpowiedni przycisk w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację. W takim przypadku Klient jest uprawniony do zwrotu płatności za Usługę.
 3. W przypadku anulowania umowy w czasie krótszym niż na 24 godziny przed ustalonym terminem sesji, opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku, gdy Usługa nie zostanie odwołana zgodnie z powyższymi regulacjami, a ustalonego dnia oraz w okresie następnych 24 godzin Klient nie skontaktuje się z Usługodawcą, Usługa zostanie uznana za anulowaną. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zaliczki za umówioną wizytę.
 5. W przypadku braku wpłaty przez Klienta, Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usług w ramach zawartej umowy.
 6. Usługodawca w najszybszym czasie jak to możliwe potwierdzi zwrotnie na adres e-mail otrzymanie oświadczenia o anulowaniu umowy.
 7. W przypadku anulowania umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania anulowania umowy złożonego przez Klienta dokona zwrotu pełnej kwoty na wskazany przez Klienta numer konta.

§6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 7 dni od dnia świadczenia Usługi.
 2. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnej reklamacji.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Usługodawca.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail info@centrumkrajna.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii w zakresie nieobjętym art.
lub przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej
 1. 9 ust. 2 lit. h) RODO)
  1. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  2. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług.
 3. Dane szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie rt. 9 ust. 2 lit. h) RODO) (przetwarzanie jest konieczne w celu świadczenia opieki zdrowotnej lub prowadzenia leczenia) lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  5. Klient ma prawo do:
   a) dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
   b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, dostawcy platformy internetowej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 7. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Dane osobowe zbierane podczas rezerwacji/zakupu są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie centrumkrajna.pl/polityka-prywatnosci

§8. Postanowienia końcowe

 1. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta, w związku z czym stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klientów obowiązuje treść Regulaminu z daty rezerwacji Usługi/zawarcia Umowy.
 4. Aktualny Regulamin zawsze jest dostępny w serwisie centrumkrajna.pl
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 7. Usługodawca ma prawo do zawieszenia działania strony centrumkrajna.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Użytkownika szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości płatności dokonanej przez Użytkownika.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 roku.

Skontaktuj się z nami

Jeśli trudno Ci zadzwonić, to zostaw swoje dane, a nasz terapeuta wkrótce oddzwoni i razem z Tobą przejdziemy przez prosty proces rezerwacji miejsca w ośrodku terapii uzależnień Krajna.

  Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.